Procesuiranje korupcije najneefikasnije u posljednjih 5 godina

tačno.net
Autor/ica 6.8.2014. u 19:23

Procesuiranje korupcije najneefikasnije u posljednjih 5 godina

Monitoring procesuiranja korupcije za 2013. godinu ukazuje da su tužilaštva i sudovi u toj godini pokazali najmanju efikasnost u procesuiranju korupcije u posljednjih 5 godina, pri čemu je broj presuda i istraga za krivična djela korupcije višestruko opao

Transparency International Bosne i Hercegovine, uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH, objavio je Izvještaj o monitoringu procesuiranja korupcije pred sudovima i tužilaštvima u BiH 2012.-2013. u kojem su prikazani podaci o efikasnosti sudova i tužilaštava u otkrivanju i kažnjavanju krivičnih djela korupcije. Nažalost, podaci Monitoringa ukazuju na drastičan pad u broju procesuiranih slučajeva, počevši od prijava tužilaštvima, provedenih istraga, preko podignutih optužnica, do broja presuda za ova krivična djela.
Počevši od broja prijava u radu tužilaštava za korupcijska krivična djela, vidljivo je smanjenje u 2013., kada su tužilaštva na svim nivoima imala ukupno 2.363, u odnosu na 3.174 prijave iz 2012., što predstavlja pad za 25%.  Došlo je i do dramatičnog pada u broju istraga za krivična djela korupcije u 2013. koji je gotovo prepolovljen u odnosu na 2012, i provedeno je samo 747 istraga. Najveći pad je zabilježen na području Republike Srpske gdje je zabilježeno 60% manje istraga tokom 2013. godine u odnosu na prethodnu, dok na nivou Federacije BiH taj pad iznosi 45%.
U segmentu optužnica je došlo do blagog poboljšanja, pa je u 2013. za krivična djela korupcije podignuto 265 optužnica, u odnosu na 223 optužnice u 2012.  Ovaj rast je posljedica povećanog broja istraga u 2012., te je bilo očekivano da dio ovih istraga preraste u optužnice u narednoj godini.

NA SUDU BIH SAMO TRI PRESUDE

Ipak, podaci koji se odnose na sudske presude pokazuju da su u kažnjavanju počinioca korupcije ostvareni ubjedljivo najlošiji rezultati u posljednjih 5 godina, kako u broju sudskih odluka, tako i u samoj strukturi presuda za ova krivična djela. Na primjer, Sud BiH je u 2013. donio samo 3 presude za korupcijska krivična djela, od čega je je jedna osuđujuća. Procesuiranje korupcije pred sudovima u Federaciji BiH bilježi takođe pad u odnosu na prethodne 4 godine – tokom 2013. doneseno je ukupno 78 presuda za korupcijska krivična djela, u poređenju sa 124 presude u 2012., 113 presuda u 2011., i po 91 presuda u 2010. i 2009. Isti pad se odražava i u broju od 60 osuđujućih presuda u FBiH u 2013, što je takođe manje u odnosu na prethodne godine.
Poražavajući podaci vidljivi su i u slučaju sudova na svim nivoima u Republici Srpskoj, koji su u 2013. donijeli ukupno 60 sudskih presuda za krivična djela korupcije, što predstavlja smanjenje od skoro 50%, u poređenju sa 2012. godinom. Broj osuđujućih presuda za korupciju u RS je u posljednjih pet godina u konstantnom padu, a najlošiji rezultati ostvareni su u 2013. kada je doneseno ukupno 37 osuđujućih presuda pred svim sudovima u ovom entitetu, što predstavlja pad od 40%.

NEEFIKASNOST PRAVOSUĐA

Ukupno je u BIH na svim nivoima u 2013. doneseno 147 presuda za korupcijska krivična djela, od kojih je 102 osuđujuće, naspram 36 oslobađajućih i 9 odbijajućih presuda, što je generalno najlošiji rezultat pravosuđa otkako TI BiH provodi ovakva istraživanja. Analizom dostupnih podataka dolazi se do rezultata da je od ukupno 147 presuda, za krivična djela zloupotrebe službenog položaja i pronevjere u službi  doneseno 103 presude, za primanja dara ili drugih oblika koristi sudovi su presudili u ukupno 6 predmeta, a za krivično djelo protivzakonitog posredovanja sudovi u BiH izrekli su samo jednu, i to oslobađajuću presudu.
Svi navedeni podaci ukazuju na neefikasnost pravosuđa u procesuiranju korupcije, koja se ogleda već godinama, a u prethodnoj je doživjela vrhunac. Rezultati pokazuju i da pravosuđe u BiH i dalje procesuira uglavnom slučajeve korupcije na nižim nivoima, obzirom da je većina presuda donešena na nivou osnovnih i opštinskih sudova. Na taj način, najveće korupcijske afere na koje upozoravaju mediji i civilno društvo ostaju i dalje neistražene i neprocesuirane, što dodatno urušava povjerenje javnosti u pravosuđe. TI BiH upozorava da bez aktivnije uloge pravosuđa i sudske osude korupcije na najvišim nivoima, zakoni i strategije koji se usvajaju s ciljem borbe protiv korupcije neće imati smisao, niti se može očekivati ikakav napredak. 

zurnal.info

tačno.net
Autor/ica 6.8.2014. u 19:23