Dalida Kozlić: Pojava tzv. “šintora iz Hreše” završit će krivičnom prijavom protiv Općine Visoko

Dalida Kozlić
Autor/ica 2.6.2017. u 14:54

Dalida Kozlić: Pojava tzv. “šintora iz Hreše” završit će krivičnom prijavom protiv Općine Visoko

Prema informacijama i fotografijama koje sam, kao pravni stručnjak iz oblasti pravne zaštite životinja dobila, dana 01.06.2017.godine na području općine Visoko, ilegalni higijenski servis, odnosno šintorska služba koja djeluje u sklopu KJP “Glog” d.o.o. Istočni Stari Grad Sarajevo je vršila hvatanje napuštenih pasa potpuno protivno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, ali što najvažnije pri tome izvršavajući više krivičnih djela.

Pred Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo vodi se krivični predmet, formiran po mojoj krivičnoj prijavi, koji obuhvata više fizičkih i pravnih osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili niz krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala, a između ostalog taj predmet se vodi i protiv Ibrahima Hadžibajrića, načelnika općine Stari Grad Sarajevo i Slaviše Jovičića, direktora KJP “Glog” d.o.o. Istočni Stari Grad, a koja krivična djela obuhvataju krivično djelo organizovani kriminal iz člana 342. stav 1. i 2. KZ FBiH u vezi sa produženim krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH i mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav 2. u vezi stava 1. KZ FBiH, a sve u vezi člana 54. i 55. istog Zakona.

Naime, u sklopu KJP “Glog” je formirana šintorska služba i šinteraj koji nikada nisu registrovani kao higijenski servis i sklonište za napuštene životinje sukladno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao Pravilnika o osnivanju i uslovima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje u BiH i Pravilnika o osnivanju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi u BiH.

Tokom 2012. godine općina Stari Grad i KJP “Glog” Istočni Stari Grad su sklopili nezakonit ugovor o hvatanju napuštenih pasa na području općine Stari Grad Sarajevo.

Šinteraj za napuštene životinje u Hreši je više puta zatvaran iz razloga što je utvrđeno da su psi držani u nehumanim uvjetima zbog čega su na desetine pasa uginule, kao i zbog nepostojanja potrebnih dozvola pa je evidentno da su općine Istočni Stari Grad i Stari Grad Sarajevo alocirale novac iz budžeta, a koji nije namjenski trošen, tj. koji nije trošen da se na zakonom predviđen način sklone napušteni psi. U manipulaciji i krađi budžetskog novca su učestvovali i  JKP „Glog“ preko kojih su izvlačena budžestka sredstva iz navedene dvije općine koja nisu namjenski utrošena. O svemu navedenom je dostavljena obimna materijalna dokumentacija i dokazi Državnom tužilastvu BIH, a koje je i uputilo krivični predmet prema Kantonalnom tužilastvu Kantona Sarajevo.

Obzirom na današnja dešavanja, očigledno je da je i Općina Visoko upetljana u nezakonite aktivnosti sa KJP “Glog” Istočni Stari Grad. Pojava tzv. “šintora iz Hreše” se mogla dogoditi jedino putem angažmana od strane Općine Visoko, tj. finansiranja od strane Općine Visoko.

Prema raspoloživim informacijama, na više lokacija građani su spriječili hvatanje pasa u Visokom, dok je pet pasa uhvaćeno u prigradskim dijelovima.

Protiv načelnice Općine Visoko će biti podnesena krivična prijava zbog gore nabrojanih krivičnih djela Državnom tužilastvu BiH, obzirom da se radi u međuentiteskom organizovanom kriminalu.

Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH (Sl. novine BiH 25/09) je lex specialis u oblasti postupanja sa životinjama u BiH, tj. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i prateći podzakonski akti su glavni pravni okvir za sve druge zakonske i podzakonske akte koje donose zakonodavni i izvršni organi vlasti na bilo kojem nivou organizacije vlasti u BiH, a koji regulišu postupanje sa životinjama, uslove držanja, odnos prema životinjama i sadržajima koji se tiču dobrobiti, smještaja, odnosa i ponašanja prema životinjama.

Podzakonski akt koji se odnose na detaljnije regulisanje načina postupanja, i zbrinavanja napuštenih životinja su Pravilnik o formiranju i uslovima koje moraju ispunjavati skloništa za napuštene životinje BiH i Pravilnik o formiranju i uslovima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH, a koji pravilnici su sukladno odredbi člana 40. Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH doneseni od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, na prijedlog Ureda za veterinarstvo BiH, koji je glavni organ za nadzor implementacije navedenog Zakona.

Navedeni zakon je vrlo jasno i decidno regulisao sistem rješavanja problema prekobrojne populacije napuštenih životinja.

Prva zakonska obaveza je izgradnja skloništa za napuštene životinje čija je svrha zbrinjavanje napuštenih životinja do udomljenja. Druga zakonska obaveza u sistemu je registracija vlasničkih životinja.

Djelatnost higijenskog servisa je direktno vezana za postojanje skloništa za napuštene životinje te shodno tome higijenski servisi ne mogu biti samostalna mjera rješavanja problema prekobrojnosti napuštenih životinja. Higijenski servisi moraju biti formirani sukladno odredbama navedenog Pravilnika. Svrha postojanja higijenskih servisa je hvatanje, omugućavanje veterinarske obrade i prevoz napuštenih životinja u skloništa za napuštene životinje. Higijenski servis ne smije biti sam sebi svrha i postojanje higijenskog servisa bez provođenja ranije navedenih obaveznih zakonskih mjera, ne samo da neće riješiti problem napuštenih pasa, nego se radi i o ozbiljnoj zloupotrebi.

Ono što Opcina Visoko trenutno podržava i što se finansira iz budžeta  je slijedeće:

Postoji mnogo ilegalnih skloništa za napuštene životinje koje su osnovane od strane osoba koje su bliske politčkim vlastodršcima, od kojih i je i ono u Hreši pod upravom KJP “Glog”.

Politički podobne osobe formiraju nezakonita i neregistrovana „skloništa za napuštene životinje“, koje imaju funkciju logora, a zatim fakturišu lažne veterinarske obrade, kao i hranu koja nikad ne dolazi do životinja, te na kraju sredstva za eutanaziju, a zapravo napuštene životinje u konkretnom slučaju psi se muče i na najbrutalnije načine ubijaju u tzv. „skloništima“.

Također, tu su i osnovani ilegalne higijenske usluge koje primaju novac iz budžeta različitih općina.

“Shema kriminalni aktivnosti je jasna: ilegalni „higijenski servisi“ JP „ hvataju napuštene pse koje je potom vodio na ubijanje u ilegalna skloništa ili podobne veterinarske stanice koji se finansiraju iz budžeta općina, a dok se fakturiše hvatanja napuštenih pasa preko formalno – pravno nepostojećeg higijenskog servisa, kao i nepostojeće veterinarske obrade i smještaj (međutim psi se veterinarski ne obrađuju, nego ubijaju).

Budžetski novac koji je isplačen za finansiranje ilegalnih aktivnosti ne može biti prikazan u finansijskoj dokumentaciji, s obzirom da je osnov za njegovu isplatu ilegalna aktivnost, što jasno upućuje na to da osobe koje su kao izvršitelji krivičnih djela navedeni u ovoj krivičnoj prijavi, budžetski novac koriste za sebe u privatne svrhe.”

Naime, da bi uopšte došlo do bilo kakve masovne akcije hvatanja napuštenih pasa, moraju se ispuniti uslovi propisani zakonom i to: izgradnja adekvatnih skloništa, formiranje profesionalnih higjenskih servisa, registracija vlasničkih životinja i provođenje kastracija/sterilizacija do smještanja pasa u skloništa.

Kako niti jedna zakonom propisana mjera nije provedena, nego je očigledno sklopljena saradnja sa navedenim “higijenskim servisom” u sklopu KJP “Glog”, koji ne ispunjava zakonom propisane uslove, nego se radi o klasičnoj šintorskoj službi, kao i da ne postoje skloništa oformljena u skladu sa zakonom gdje se mogu smjestiti uhvaćeni psi, to finansiranje rada takvog higijenskog servisa, dogovoranje poslova sa raznim veterinarskim stanicama koje su već pod istragom zbog privrednog i organizovanog kriminala, ne samo da predstavlja najgrublje kršenje Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, nego i direktno izvršenje teških krivičnih djela.

Obzirom da se psi najprije vode u sklonište koje ne ispunjava zakonom propisane uslove za smještaj pasa, pa su preživjeli psi izloženi svakodnevnim torturama i oblicima mučenja, to u konkretnom slučaju se radi o izvršenju krivičnog djela mučenje i ubijanje životinja iz člana 318. stav 2. KZ FBiH.

Donošenjem odluke da se postupa i finansira nezakonito postupanje sa napuštenim životinjama na način prethodno opisan, predstavlja izvršenje krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH.

Obzirom da se radi o teškim oblicima privrednog i organizovanog kriminala, to je i Policijska stanica Visoko dužna da postupi sukladno odredbama Zakona o krivičnom postupku FBiH te najprije sprijeći izvršenje prethodno navedenih krivičnih djela, a potom i obavijesti Kantonalno tužilaštvo ZDK.

visoko.co.ba

Dalida Kozlić
Autor/ica 2.6.2017. u 14:54