Stručna rasprava: “Problemi u postupku smještaja pacijenata sa duševnim smetnjama u ustanove socijalne zaštite”

tačno.net
Autor/ica 25.9.2014. u 11:29

Stručna rasprava: “Problemi u postupku smještaja pacijenata sa duševnim smetnjama u ustanove socijalne zaštite”

Sarajevo, petak, 26. 09. 2014, od 10:00 do 14:00 sati, zgrada Parlamentarne skupštine BiH, Trg BiH 1, sala I

Fondacija Centar za javno pravo CJP organizuje stručnu raspravu o problemima koji se pojavljuju u postupku smještaja pacijenata sa duševnim smetnjama u ustanove socijalne zaštite. Ovim skupom pokušavamo u fokus stručnih rasprava staviti pitanja statusa psihijatrijskih pacijenata, ostvarivanja njihovog prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite, postupka prisilnog zadržavanja i prisilnog smještaja osoba sa duševnim smetnjama kao i probleme koji se tiču zaštite njihovih prava u Bosni i Hercegovini. Posebna pažnja bit će posvećena odlukama Ustavnog suda BiH kojima je utvrđeno da su nadležne službe za socijalni rad primijenile Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama koji ne predviđa ni jedan od potrebnih kriterija u smislu EKLJP (član 5 stav 4), što za posljedicu ima kršenje prava na ličnu slobodu i sigurnost ove kategorije pacijenata.

Praktični problemi nastaju usljed različitih tumačenja Odluke Ustavnog suda, posebno zbog činjenice da je Ustavni sud zaključuje da su centri za socijalni rad trebali primjeniti odredbe Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama koje se odnose na prisili smještaju osoba sa duševnim smetnjama. To, međutim nije moguće. Naime, odredbe Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama o prisilnom smještaju odnose se na prisilni smještaj ovih osoba u zdravstvene ustanove, a ne i na smještaj u ustanove socijalne zaštite. Ovakva konstelacija izaziva nedoumice u primjeni navedenih propisa u centrima za socijalni rad. To ima za posljedicu da se hronični bolesnici za koje se nema ko brinuti u stanju socijalne potrebe, otpuštaju iz bolnica jer nema više medicinskih indikacija za njihovo bolničko liječenje. Oni nakon toga ostaju bez nadzora i bez mogućnosti ostvarivanja svojih prava iz domena socijalne zaštite.

Naša je namjera da kroz stručnu raspravu identifikujemo postojeće nedostatke u zakonskoj regulativi i probleme koji se javljaju u praksi. U aktualne probleme će nas uvesti referenti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom iz ove oblasti:
Snježana Bodnaruk, sekretar Ministarstva zdravstva F BiH i Adisa Mehić, stručni savjetnik za normativno-pravne poslove Ministarstva zdravstva F BiH,
prim. dr. Omer Ćemalović, direktor JU „Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo“,
Ervin Mujkić, načelnik sektora za pravne i ljudske resurse JU „Univerzitetski klinički centar Tuzla“ i
Suvada Sofić, diplomirani socijalni radnik, JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“, Centar za Mentalno zdravlje Novi Grad.

tačno.net
Autor/ica 25.9.2014. u 11:29