Nizak broj procesuiranih slučajeva korupcije u bh. institucijama

Adis Šušnjar
Autor/ica 7.12.2017. u 11:50

Nizak broj procesuiranih slučajeva korupcije u bh. institucijama

Tužilaštvo BiH je u 2017. godini imalo 198 predmeta sa obilježjem korupcije u bh. institucijama, od toga 20 istraga, sedam optužnica, 12 obustava i 117 neriješenih prijava, istaknuto je danas u Doboju na konferenciji Centra za razvoj civilnog društva (CRCD), lidera Account Monitoring tima „Zaštita Zviždača“.

Monitoring prijavljenih i procesuiranih slučajeva korupcije u javnom sektoru pokazao je i bitne propuste kada su u pitanju dostupnost i transparentnost podataka o broju predmeta korupcije.

Predmet monitoringa je bilo ukupno 75 pravosudnih institucija (58 sudova, 17 tužilaštava) i Agencija za prevenciju i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), odnosno prijave koje su zaprimile ove institucije. Prema rezultatima monitoringa korupcija u bh. institucijama je prisutna na svim nivoima u BiH, a broj procesuiranih slučajeva je nizak.

„Od 59 pravosudnih institucija koje su dostavile podatke, 31 institucija nije imala predmete sa obilježjem korupcije u javnom sektoru. Pravosudne institucije na federalnom nivou su odgovarale neselektivno bez jasne naznake o broju predmeta po godinama. Tužilaštva u RS-u su u 2017. godini podigla 57 optužnica protiv 73 lica za krivična djela korupcije bez naznake o broju ovih predmeta u javnom sektoru“, kazala je Emina Bećirović Nasić, saradnica CRCD-a.

Neke od preporuka CRCD-a su: zagovaranje za donošenje zakona na nivou FBH kojim bi se regulisala pravna zaštita prijavitelja korupcije; potrebna dalja promocija Zakona o zaštiti zviždača u RS-u; monitoring njegove primjene u narednom periodu; zajednička podrška medija i OCD prijaviteljima korupcije.

Press konferencija se organizuje u okviru Account Sedmice borbe protiv korupcije, kojom se obilježava Svjetski dan borbe protiv korupcije 9. decembar.

MONITORING BROJA PRIJAVLJENIH I PROCESUIRANIH SLUČAJEVA KORUPCIJE U BH. INSTITUCIJAMA

Monitoring broja prijavljenih i procesuiranih slučajeva korupcije u bh. institucijama realizovan je u okviru projekta Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva u BiH – ACCOUNT.  Aktivnost je u periodu septembar – novembar 2017. godine realizovao ACCOUNT Monitoring tim čiji je lider Udruženje građana CRCD BiH, sa članicama Tima: CROA Sarajevo, Justicia Srebrenik, REZ Tešanj, ToPeeR Doboj i Stop Mobbing Trebinje.

Putem zahtjeva za pristup informacijama prikupljani su podaci o broju registrovanih internih prijava (od nadležnih institucija APIK-u) i eksternih prijava  o korupciji nadležnim tužilaštvima i sudovima i to: broj predmeta sa obilježjem KD korupcije u državnim institucijama, odnosno javnom sektoru; broj postupaka u toku, broj obustavljenih postupaka; broj prijava koje su odbačene; način korištenja pravne zaštite za prijavitelje korupcije (lično, advokat, besplatna  pravna pomoć i drugo).

Predmet monitoringa je bilo ukupno 75 pravosudnih institucija (58 sudova, 17 tužilaštava) i APIK.

Na zahtjev za pristup informacijama, odgovore je dostavilo 59 pravosudnih institucija (44 sudova, 15 tužilaštava) i APIK.

 

REZULTATI:PRAVOSUDNE INSTITUCIJE

Od 59 pravosudnih institucija:

– 31 ili 52% pravosudnih institucija nema ili nije imalo predmete sa obilježjem krivičnog djela korupcije u državnim institucijama u svom radu

– 17 ili 29% pravosudnih institucija nema tehničku mogućnost korištenja CMS baze podataka da dostavi podatke po traženim parametrima

– 11 ili 19% institucija ima ili je imalo predmete sa obilježjem kd korupcije u državnim institucijama u svom radu

REZULTATI: SUDOVI

Od 44 suda:

– 28 sudova ili 64 % nema ili nije imalo predmete sa obilježjem krivičnog djela korupcije u državnim institucijama u svom radu

– 10 sudova ili 23 % nema tehničku mogućnost korištenja CMS baze podataka da dostavi podatke po traženim parametrima

– 6 sudova ili 13 % ima ili je imalo predmete sa obilježjem kd korupcije u državnim institucijama u svom radu

REZULTATI: TUŽILAŠTVA

Od 15 tužilaštava:

– 3 tužilaštva ili 20 % nema ili nije imalo predmete sa obilježjem krivičnog djela korupcije u državnim institucijama u svom radu

– 7 tužilaštava ili 47 % nema tehničku mogućnost korištenja CMS baze podataka da dostavi podatke po traženim parametrima

– 5 tužilaštava ili 33 % ima ili je imalo predmete sa obilježjem kd korupcije u državnim institucijama u svom radu

REZULTATI: APIK

 

APIK – Broj predmeta za prvu polovinu 2017. godine po traženim parametrima

 

Ukupan broj internih prijava dostavljen od strane državnih institucija Nesprovođenje istrage/odbačene prijave
59 20

TRANSPARENTNOST PODATAKA

Podacima o broju zaprimljenih prijava korupcije (koruptivnog ponašanja), broju prijava koje su odbačene, broju predmeta u kojima su pokrenute ili obustavljene istrage raspolaže nadležno tužilaštvo. Međutim, Federalno tužilaštvo FBiH, Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog, Unsko-sanskog, Zapadno-hercegovačkog i Sarajevskog kantona, kao i Republičko i Okružno tužilaštvo u Banja Luci nisu dostavila tražene podatke uz obrazloženje da postojeća CMS baza podataka koju koriste svi sudovi i tužilaštva ne prepoznaje postavljene parametre. Tačnije, baza podataka prepoznaje pojedinačna krivična djela korupcije po njihovom nazivu ( npr. Davanje dara i drugih oblika koristi itd.) navedena u Krivičnim zakonima BiH, FBIH i RS.

Kantonalno tužilaštvo Posavskog  i Kantona 10, kao i Tužilaštvo Brčko disktrikta nisu imala u radu ovakve predmete, dok Tužilaštvo TK nije dostavilo odgovor na zahtjev za slobodan pristup informacijama.  Kad je riječ o dostupnosti i transparentnosti podataka o broju predmeta sa obilježjem krivičnog djela korupcije koji se odnose specifično na prijavitelje korupcije u državnim institucijama, tokom monitoringa je uočeno da ovih podataka nema ni u godišnjim izvještajima tužilaštava, jer nije naznačeno koliko se tužilačkih predmeta odnosi na slučajeve korupcije u javnom sektoru, odnosno državnim institucijama. Također, pravosudne institucije su na zahtjeve za dostavu podataka o broju predmeta korupcije odgovarale selektivno, dostavljajući podatke za duži vremenski period, bez jasne naznake o broju predmeta za pojedine godine.

TUŽILAŠTVO BIH – Broj predmeta u 2017. godini po traženim parametrima

 

Prijave u radu Istrage Optužnice Nesprovođenje istrage Obustave Neriješene prijave
198 20 7 43 12 117

KANTONALNO TUŽILAŠTVO HNK – Broj predmeta  po traženim parametrima

 

Prijave u radu Istrage Optužnice Nesprovođenje istrage Obustave Neriješene prijave
14 1 4

NAPOMENA: U odgovoru nije naveden period za koji je dat tabelarni prikaz broja predmeta po navedenim parametrima. Pretpostavlja se da se radi o ukupnom broju predmeta pred ovim Tužilaštvom.

TUŽILAŠTVO SREDNJOBOSANSKOG KANTONA – Broj predmeta za period 2015.-2017. po traženim parametrima

 

Prijave u radu Istrage Optužnice Nesprovođenje istrage Obustave Neriješene prijave
4 2 5 15 11

NAPOMENA: U odgovoru je dat ukupan tabelarni prikaz za navedeni period, a ne pojedinačno po godinama, tako da iz ovoga ne može vidjeti ukupan broj predmeta za 2017. godinu.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BIJELJINA – Broj predmeta za period 2016.-2017. po traženim parametrima

 

Prijave u radu Istrage Optužnice Nesprovođenje istrage Obustave Odbačene prijave
1 4 2 1

NAPOMENA: U odgovoru je dat ukupan tabelarni prikaz za navedeni period, a ne pojedinačno po godinama, tako da iz ovoga ne može vidjeti ukupan broj predmeta za 2017. godinu.

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO DOBOJ – Broj predmeta za period 2015.-2017.

 

Ukupan broj predmeta Optužnice Nesprovođenje istrage Obustave Odbačene prijave
140 46 33 44

NAPOMENA: U odgovoru je dat ukupan tabelarni prikaz svih krivičnih djela korupcije za navedeni period, a ne pojedinačno po godinama, tako da iz ovoga ne može vidjeti ukupan broj predmeta za 2017. godinu.

KANTONALNI SUD U SARAJEVU – Broj predmeta za period 2016.-2017. po traženim parametrima

 

Ukupan broj predmeta Krivični postupak u toku Obustava krivičnog postupka
9 8

NAPOMENA: U odgovoru je dat ukupan tabelarni prikaz za navedeni period, a ne pojedinačno po godinama, tako da iz ovoga ne može vidjeti ukupan broj predmeta za 2017. godinu.

ZAKLJUČCI

– Budući da se monitoring broja prijava korupcije odnosio pored državnog, i na niže nivoe vlasti, rezultati ukazuju na potrebu donošenja zakona na nivou FBiH kojim bi se uredila predmetna materija i pružila pravna zaštita prijaviteljima korupcije.

– Jedna od preporuka je i uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za monitoring slučajeva korupcije u javnom sektoru i efikasnosti pravne zaštite prijavitelja predviđene zakonom. Korak ka tome je i formiranje Posebnih odjeljenja za suzbijanje korupcije i privrednog kriminala pri tužilaštvima, u kojima to nije urađeno.

– Podrška medija i civilnog društva prijaviteljima korupcije se pokazala i stoji kao bitan faktor u borbi protiv korupcije.

Adis Šušnjar
Autor/ica 7.12.2017. u 11:50