I dijaspora odlučuje o sudbini Mostara, registracija do 6. oktobra

Vijesti.ba
Autor/ica 24.8.2020. u 13:20

I dijaspora odlučuje o sudbini Mostara, registracija do 6. oktobra

Foto: Vijesti.ba

Građani Mostara nakon 12 godina konačno će moći da glasaju na predstojećim lokalnim izborima u nedjelju, 20. decembra.

Mostarci koji žive u dijaspori naročito bi trebali imati na umu da je krajnji rok da se prijave za glasanje izvan BiH do ponoći 6. oktobra.

Detaljne upute za one koji su izvan BiH o tome kako da se registruju da bi mogli ostvariti svoje biračko pravo na predstojećim lokalnim izborima na svojoj internet stranici (www.izbori.ba) objavila je Centralna izborna komisija (CIK).

Za glasanje izvan BiH može da se prijavi osoba koja privremeno živi u inostranstvu i izbjеgla osoba iz BiH, a ispunjava sljedeće uslove: da je državljanin BiH, da je navršila 18 godina, odnosno da će do dana održavanja izbora (20.12.2020.) navršiti 18 godina, i da ima prijavljeno prebivalište u BiH.

Osoba koja se prvi put prijavljuje za glasanje izvan BiH, a prvremeno boravi izvan naše države, treba dostaviti obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, kao i kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (kopija jednog od tri važeća dokumenta izdata u okviru CIPS-a/IDDEEA-e, i to lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH).

Izbjegla osoba iz BiH, odnosno osoba koja nije nikad dobila dokument izdat u okviru CIPS-a /IDDEEA-e), treba dostaviti sljedeće dokumente: obrazac prijave PRP-1 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, identifikacioni dokument (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije), dokument u svrhu dokazivanja državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopija važećeg pasoša BiH), i dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjegle osobe).

Ukoliko izbjegla osoba iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjegla osoba iz BiH bude nalazila na popisu stanovništva iz 1991. godine, bit će upisana u Centralni birački spisak za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, za općinu u kojoj je imala prijavljeno prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

Za izbjeglu osobu ili osobu koja privremeno boravi izvan BiH, a upisana je u Centralni birački spisak za glasanje izvan BiH na prethodnim izborima, Centralna izborna komisija BiH će putem internet stranice www.izbori.ba učiniti dostupnim obrazac prijave PRP-2.

Dokumenti koje ta osoba treba dostaviti su: obrazac prijave PRP-2 – popunjen i potpisan na istovjetan način kao na identifikacionom dokumentu, te kopiju jednog važećeg identifikacionog dokumenta s fotografijom – lična karta, vozačka dozvola ili pasoš.

“Ako ste izbjegla osoba iz BiH, umjesto prethodno navedenih dokumenata kao dokaz identiteta možete priložiti kopiju jednog od sljedećih dokumenata: pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od strane zemlje domaćina, ili izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije”, pojašnjavaju iz CIK-a BiH.

Obrazac prijave PRP-1 za državljane BiH koji se prijavljuju za glasanje izvan BiH može se dobiti putem: internet stranice CIK-a (www.izbori.ba), internet stranice Ministarstva vanjskih poslova BiH (www.mvp.gov.ba), diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH, klubova i udruženja građana BiH u inostranstvu, te kancelarija vladinih i nevladinih organizacija koje se bave izbjeglicama i pitanjima migracije.

Iz CIK-a naročito naglašavaju da potpisi podnosioca prijava na obrascima PRP-1 i PRP-2 moraju biti identični potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave.

Kao što smo već i naveli, krajnji rok za prijavu birača za glasanje izvan Bosne i Hercegovine za Grad Mostar je 06.10.2020. godine, do 24.00 sata.

Prijave za glasanje izvan BiH šalju se na adresu: IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI, Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ili na fax +387 033 251 333 i +387 033 251 334, ili e-mail: prijavapp@izbori.ba.

Provjera statusa obrade za glasanje izvan BiH obaveza je podnosioca prijave. Provjera se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 033 251 331 i +387 033 251 332 ili na e-mail: Info@izbori.ba.

(Vijesti.ba)

Vijesti.ba
Autor/ica 24.8.2020. u 13:20