Svetlana Broz: LICEMERJE DEMOKRATIJE

 Svetlana Broz
Autor/ica 9.5.2019. u 09:53

Svetlana Broz: LICEMERJE DEMOKRATIJE

 A uvek me je mučilo pitanje na koje ni danas ne znam odgovor: kakvu budućnost fašisti žele svojoj deci?

Deveti maj, dan kada je kapitulirala Nemačka i time označila kraj Drugog svetskog rata, ceo svet je slavio i obeležavao kao Dan pobede nad fašizmom. Kasnije ga je EU proglasila Danom Evrope pa se danas slave oba praznika. U toj istoj Evropi bauk migranata raspalio je sve tinjale vatre fašističke ideologije i među osrednjim, ne preterano inteligentin politikantima, koji su shvatili da će na jedrima populizma izmamiti glasove neosveštenih stanovnika, kojima očigledno, sećanje traje koliko i svitac.

Ironično je što se najviši politički predstavnici u nekim zemljama, pa i u BiH, obraćaju svojim građanima čestitajući im baš Dan pobede nad fašizmom, misleći valjda de im je narod toliko tupav da se ne seća kako su ne tako davno činili i učinili sve da u najvišem zakonodavnom telu BiH, njihovi predstavnici odbiju predlog Zakona o zabrani fašističkih organizacija i upotrebi njihovih simbola. I bili su u tome uspešni. Pozivali su se njihovi vrli parlamentarci i na vitalni nacionalni interes!

Dakle, predstavnicima iz RS-a bio je vitalni nacionalni interes da odbrane četničke organizacije (pa ih tako danas ima šesnaest zvanično registrovanih!) i njihove simbole pod kojima su činili nezamislive ratne zločine i u Drugom svetskom ratu, kao i u poslednjem ratu devedesetih i genocid u Srebrenici, a kojima i danas zastrašuju one koji su sve to preživeli i vratili se na svoja uništena ognjišta.

Nisu bili manje spremni na odbranu ustaštva ni oni iz onoga što zovu Herceg Bosnom.

Pojedinci su, pak, pokušavali da objasne da Handžar divizija nije bila fašistička. Možda su bili u pravu, jer nju je formirala SS divizija, pa je ustvari bila nacistička.

I sad ti isti ideolozi, izvođači fašističkih radova širom regije čestitaju Dan pobede nad fašizmom svojim narodima!

Kakvo licemerje demokratije!

Istine radi, i onda je bio maj. Tačno pre deset godina kada je predlog zakona Fondacije Imam petlju Gariwo preko Ministarstva pravde BiH iznešen pred poslanike PS BiH. I kada su ga poslanici odbili braneći vitalne nacionalne interese.

Deset godina nakon toga nisu doneli nikakav zakon kojim bi štitili ljudska prava od fašista koji danas nesmetano divljaju Bosnom i Hercegovinom. Zato čitaocima dajem na uvid tekst predloga zakona ne bi li shvatili kome većina opetovano daje poverenje da ih predstavljaju u najvišem zakonodavnom telu zemlje.

Pa neka glasaju za takve i u buduće, ali se prvo moraju oprostiti sa budućnošću svoje dece. A uvek me je mučilo pitanje na koje ni danas ne znam odgovor: kakvu budućnost fašisti žele svojoj deci?

Na osnovu člana IV Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma, održanoj _______2009. godine, i na sjednici Doma naroda, održanoj ________2009. godine, usvojila je: 

ZAKON O ZABRANI SVIH FAŠISTIČKIH I NEOFAŠISTIČKIH ORGANIZACIJA I UPOTREBE NJIHOVIH SIMBOLA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1

(Predmet zakona) 

U cilju sprečavanja podsticanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje i nasilja među narodima Bosne i Hercegovine ovim zakonom zabranjuje se bilo koji oblik djelovanja, registrovanja fašističkih i neofašističkih organizacija kao i upotreba fašističkih i neofašističkih simbola u Bosni i Hecegovini.

Član 2

(Fašističke i neofašističke organizacije) 

  1. Fašističke i neofašističke organizacije u smislu ovog zakona su grupe osnovane sa ciljem promocije ideja i doktrina koje su fašističke, rasističke ili ksenofobične i koje u svom nazivu imaju simbol ili oznaku koja je historijski potvrđena kao fašistički ili neofašistički simbol i/ili koriste fašističke ili neofašističke ili bilo koje druge simbole kojim se širi mržnja ili poziva na uništenje ili istrebljenje nekog naroda, rase ili etničke ili manjinske grupe zasnovane na superiornosti jednog od bosansko-hercegovačkih ustavotvornih naroda ili drugih bosansko-hercegovačkih ili stranih nacionalnih, rasnih ili etničkih grupa nad drugima i/ili koje u svom osnivačkom aktu imaju tekst ili sadržaje kojim se promoviraju, zagovaraju ili provode ideje ustaške, četničke i organizacije oslonjene na tradiciju Handžar divizije.
  1. ‘Četnička’ organizacija je svaka grupa koja se eksplicitno ugleda na i promovira ideologiju i djela vojnih, milicijskih i paravojnih grupa koje su odgovorne za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti kako tokom Drugog svjetskog rata tako i u jugoslovenskim ratovima 1991-95, pod posebnim ili opštim nazivom ‘četnici’.
  1. ‘Ustaška’ organizacija je svaka grupa koja se eksplicitno ugleda na i promovira ideologiju i djela vojnih, milicijskih i paravojnih grupa koje su odgovorne za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti kako tokom Drugog svjetskog rata tako i u jugoslovenskim ratovima 1991-95, pod posebnim ili općim nazivom ‘ustaša’.
  1. ‘Organizacija koja se oslanja na tradiciju Handžar divizije’ je svaka grupa koja se eksplicitno ugleda na i promovira ideologiju i djela vojnih, milicijskih i paravojnih grupa koje su odgovorne za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti tokom Drugog svjetskog rata, pod posebnim ili općim nazivom ‘Handžar divizija’.
  1. Simboli fašističkih i neofašističkih organizacija predstavljaju svaki znak tipičan za fašističke i neofašističke organizacije definisane članom 2. tačka 1., tačka 2., tačka 3 i tačka 4. ovog zakona, uključujući slike počinilaca ratnih zločina koji izazivaju strahove i širenje mržnje i nasilja među bosansko-hercegovačkim ustavotvornim narodima i etničkim grupama, kao i slike osoba krivih za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti. Osobe krive za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti u smislu ovog zakona proglašene su krivim za takve zločine pred nadležnim sudovima.

 Član 3

(Zabrana registrovanja) 

(1) Zabranjuje se registrovanje fašističkih i neofašističkih orgnaizacija u Bosni i Hercegovini definisanih članom 2. ovog zakona.

(2) Ako organizacija, do sada registrovana u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini djeluje i/ili ima simbole utvrđene članom 2. ovog zakona, registracija iste brisaće se u skladu sa ovim zakonom.

(3) Zabranjuje se davanje naziva mjestima, ulicama i trgovima po osobama krivim za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti, kako u Drugom svjetskom ratu tako i u jugoslovenskim ratovima 1991. – 1995. godine. Osobe krive za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti u smislu ovog zakona proglašene su krivim za takve zločine pred nadležnim sudovima.

 (4) Izvršiće se brisanje do sada dodjeljenih naziva mjestima, ulicama i trgovima po osobama krivim za ratne zločine ili zločine protiv čovječnosti, kako u Drugom svjetskom ratu tako i u jugoslovenskim ratovima 1991. – 1995. godine, u skladu sa ovim zakonom.

Član 4

(Zabrana djelovanja)

(1) Zabranjuje se bilo koji oblik javnog ili tajnog djelovanja organizacija koje djeluju ili imaju simbole definisane članom 2. ovog zakona.

Član 5

(Zabrana simbola)

(1) Zabranjuje se bilo koji oblik proizvodnje, umnožavanja, skladištenja, prezentacija, širenja, posjedovanja, odnosno bilo koji oblik upotrebe simbola koji imaju izgled i sadržaj kako je to definisano članom 2. ovog zakona.

(2) Zabranjuje se izvođenje muzičkih djela, kao i  snimanje, proizvodnja i i distribucija nosača zvuka i spotova sa muzičkim djelima koja koriste, spominju ili veličaju fašističke i neofašističke organizacije, njihove simbole i predstavnike, kako je to definisano članom 2. ovog zakona.

Član 6

(Kaznene odredbe) 

(1) Pravno ili fizičko lice koje osnuje ili uspostavi organizaciju, udruženje, političku stranku ili svaku drugu grupu navedenu u članu 2, kažnjava se:

(1.1) Pravno lice novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 KM

(1.2) Fizičko lice kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

(2) Fizičko lice koje postane član ili na bilo koji način podržava ovu vrstu organizacija, kaznit se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do četiri godine.

(3) Organizator okupljnja pripadnika organizacija definisanih članom 2. ovog zakona kaznit će se kaznom zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

(4) Pravno ili fizičko lice koje omogući u svojim prostorijama okupljanje pripadnika organizacija definisanih članom 2. ovog zakona, kazniti će se:

(4.1) Pravno lice novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 KM

(4.2) Fizičko lice kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do četiri godine.

(5) Službeno lice i odgovorna osoba koja omogući registraciju udruženja zabranjenu članom 2. i članom 3. ovog zakona ili ne izvrši njeno brisanje, kazniti će se kaznom zakona u trajanju od 6 mjeseci do 4 godine i novčanom kaznom od 15.000 KM.

 (6) Svako ko na javnom okupljanju ističe ili izlaže simbole koji predstavljaju ili su tipični za grupe pomenute u članu 2. ili prikazuje počinitelje ratnih zločina ili zločina protiv čovječnosti bit će kažnjen kaznom zatvora u trajanju od jedne do četiri godine i novčanom kaznom od 10.000 KM.

(7) Pravno ili fizičko lice koje dozvoli u svojim prostorijama proizvodnju, skladištenje, umnožavanje bilo koje vrste materijala za organizacije definisane članom 2. ovog zakona, kaznit će se:

(7.1) Pravno lice novčanom kaznom od 20.000. do 50.000 KM

(7.2) Fizičko lice  kaznom zatvora u trajanju od jedne do četiri godine i novčanom kaznom od 10.000 KM.

(8) Fizička lica koja vrše podjelu, prodaju ili proizvodnju simbola koji predstavljaju grupe pomenute u članu 2. ovog zakona ili prikazuju počinitelje ratnih zločina ili zločina protiv čovječnosti bit će kažnjena kaznom zatvora u trajanju od jedne do četiri godine i novčanom kaznom od 10.000 KM.

(9) Fizička lica koja na javnom okupljanju ističu ili izlažu simbole koji predstavljaju ili su tipični za grupe navedene u članu 2. ovog zakona ili prikazuju počinitelje ratnih zločina ili zločina protiv čovječnosti bit će kažnjena kaznom zatvora u trajanju od jedne do četiri godine i novčanom kaznom od 10.000 KM.

(10) Fizička lica koja izlažu simbole definisane članom 2. ovog zakona, ili ih upotrebljavaju kao simbole ili oznake za tim, ili koriste parole koje izazivaju netrpeljivost, strah i mržnju tokom sportskih takmičenja i drugih takmičarskih događaja kažnjavaju se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do četiri godine i novčanom kaznom od 10.000 KM, a timovi koji imaju te simbole isključuju se iz svih takmičarskih i sportskih asocijacija i trajno im sezabranjuje rad.

(11) Za fizičko lice proglašeno krivim za jedno od gore navedenih krivičnih djela, nadležni sud donosi jednu ili više sljedećih odredaba:

(11.1) primorava osuđeno fizičko lice da se vrati u svoje mjesto boravka do određenog vremena i da ga ne napušta prije isteka određenog roka, na period od najduže godinu dana.

(11.2) oduzima osuđenom fizičkom licu vozačku dozvolu, pasoš i sve druge dokumente koji važe za emigranta na period od najduže godinu dana.

(11.3) zabranjuje osuđenom fizičkom licu da posjeduje i nosi oružje bilo koje vrste.

(11.4) zabranjuje osuđenom fizičkom licu da na bilo koji način učestvuje u političkoj kampanji za izbore nakon presude, u periodu od najduže godinu dana.

Član 7

(Praćenje primjene zakona i uputstvo za brisanje udruženja) 

(1) Primjenu zakona prati Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, koje ima obavezu da prikuplja informacije o kršenju odredaba ovog zakona i o tome najmanje jednom godišnje putem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine izvještava Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo Pravde Bosne i Hercegovine, u skladu sa ovim zakonom, obavezno je da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, pripremi Uputstvo za brisanje registracija organizacija koje djeluju ili koriste simbole definisane članom 2. ovog zakona, kao i Uputstvo za brisanje naziva mjesta, trgova i ulica, definisanih članom 3. tačka 3 ovog zakona, iz svih postojećih registara u Bosni i Hercegovini, osiguravajući im pravo na dvostepenost postupka.

Član 8

(Usaglašavanje ostalih propisa s ovim zakonom) 

Svi  zakoni i opći propisi kojima se reguliše registracija oganizacija kao i tretiranje ostalih elemenata navedenih ovim zakonom  uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 9

(Stupanje na snagu) 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.  

O B R A Z L O Ž E N J E 

I – USTAVNO-PRAVNI I ZAKONSKI OSNOV ZA UVOĐENJE PROPISA 

Ustavom Bosne i Hercegovine članom IV 4.a) predviđeno je da Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donosi zakone u cilju izvršavanja obaveza Bosne i Hercegovine vezanih za član II 1. Ustava BiH – Ljudska prava i osnovne slobode i član 2. – Međunarodni standardi, a u vezi sa članom II 3. Katalogom prava koji utvrđuje da su sve osobe na teritoriji Bosne i Hercegovine jednake u uživanju ljudskih prava i osnovnih sloboda počev od egzistencijalnog ljudskog prava na život, preko prava osobe na ličnu slobodu i sigurnost što uključuje zabranu mučenja, nečovječnog postupanja i kažnjavanja, držanje u ropstvu ili potčinjenosti do prava na slobodu misli, savjesti i vjeroispovjesti koje podrazumjeva slobodu izražavanja, mirnog okupljanja i odabira mjesta prebivališta. 

Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (iz 1950. godine) je sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine i kao takva ima snagu direktne primjene u bosansko-hercegovačkoj jurisdikciji, pa samim tim i čl. 14 Konvencije koji zabranjuje svaki vid diskriminacije direktno je primjenjiv u pravnom sistemu BiH i kao i Protokol 12, kojim je uvedena opća zabrana diskriminacije. 

Takođe, i drugi međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava temelje sa na principu zabrane diskriminacije (npr. Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencija o pravima djeteta, te Konvencija o zabrani torture, mučenja i drugih nehumanih postupaka ili kazni).

Trajanje i vrsta kazne za svaku vrstu krivičnog djela odabrana je obzirom na različita zakonodavna iskustva drugih zemalja i relevantan anti-diskriminacijski zakon iz Krivičnog zakona Federacije, Republike Srpske i Distrikta Brčko.

Ponašanje osoba odgovornih za formiranje fašističke organizacije ili za svako od navedenih ponašanja u ovom zakonu jasno potpada pod krivično djelo  ‘poticanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, nesloge ili neprijateljstva’, kako se definiše u Članu 163 Krivičnog zakona Federacije, Člana 390 Krivičnog zakona Republike Srpske i Člana 160 u Distriktu Brčko.

Član 163 Krivičnog zakona Federacije propisuje kaznu zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

Član 390 Krivičnog zakona Republike Srpske predvidja novčanu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju od najviše dvije godine.

Član 160 Distrikta Brčko predvidja kaznu zatvora u trajanju od jedne do pet godina.

Kazna za ponašanje sankcionisano ovim zakonom, prema tome, ne bi mogla biti manja od kazne za krivično djelo podsticanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, jer je njegova svrha širenje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje. 

II – RAZLOZI ZA UVOĐENJE PROPISA I OBJAŠNJENJE ODABRANE POLITIKE 

Poveljom Ujedinjenih nacija uspostavljen je koncept jednakosti svih ljudskih bića koji je postao temelj duha svih međunarodnih i evropskih instrumenata za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. 

Bosna i Hercegovina je duboko podijeljena po etničkim linijama zbog izbora političkih stranaka kao i zbog ustavnog sistema. Ustavna struktura koju je razvio Daytonski sporazum ne samo da dozvoljava ovakve podjele, nego ih čak i jača dajući im pravnu osnovu. Etničke razlike se, prema tome, naglašavaju i legalno promoviraju. Pravno opravdanje ovih podjela utire put diskriminatornom ponašanju među etničkim grupama. Trenutno ne postoji pravni način za krivično gonjenje pomenutih organizacija, koje stoga imaju slobodu da šire svoje diskriminatorske ideologije. Ovaj nedostatak propisa daje poruku o nekažnjivosti, koju čak i institucije prećutno podržavaju. Zato je ova pravna inicijativa važna, jer osigurava snažan izraz društvene osude određenog ponašanja i grupa koje ga podržavaju. 

Pod fašističkom organizacijom obično podrazumijevamo one grupe čiji je cilj uspostavljanje režima sa fašističkom ideologijom na štetu demokratskih institucija. Ovaj zakon ima namjeru obuhvatiti grupe koje promovišu takvu ideologiju, a koje su, uzgred, neustavne. Međutim, sve fašističke partije koje su historijski postojale u Bosni i Hercegovini odnosile su se isključivo na nacionalnu pripadnost i karakterisala ih je izražena rasistička ideologija prema onima koji nisu članovi te nacionalne zajednice.

U ovom zakonu navedeni su primjeri tri najvažnije fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini, iako se zakonom zabranjuje svaka fašistička i neofašistička organizacija. Glavni cilj ovog zakona je suprotstavljanje diskriminacijskom ponašanju koje promovišu ove organizacije, čiji je cilj održavanje i njegovanje podjela među bosanskim narodima.

Fašistički simboli koji prikazuju počinitelje ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti takođe se zabranjuju ovim zakonom zato što fašističke organizacije često koriste slike poznatih ratnih zločinaca u svrhu propagande ili zastrašivanja, obzirom da oni simbolizuju borbu za prevlast jedne nacionalne, vjerske ili etničke grupe nad drugom.

Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine, čija članica je i Bosna i Hercegovina, osuđuje se svaki oblik rasne diskriminacije, a države članice Konvencije se „obavezuju da će svim odgovarajućim sredstvima i bez odlaganja provoditi politiku koja teži da ukine svaki oblik rasne diskriminacije…“   

Legenda:

Preuzeto iz Radnog teksta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

Prijedlozi Fondacije Imam petlju Gariwo

  1. maj 2009., Sarajevo

 Svetlana Broz
Autor/ica 9.5.2019. u 09:53