Sindikati: Živimo li ponovno u vremenu Franje Tuđmana, u doba kriminala i korupcije?

tačno.net
Autor/ica 22.2.2013. u 09:32

Sindikati: Živimo li ponovno u vremenu  Franje Tuđmana, u doba kriminala i korupcije?

Novi prijedlog Zakona o carinskoj službi je nevjerojatna stvar, zadržava prava stečena iz neispravnosti i nezakonitosti rasporeda, korupcijskih i kriminalih odnosa službenika suradnika u carinskoj službi, prije svega za rasporeda na položajna mjesta, onih istih službenika koje je između ostaloga, jednako promovirao Tuđman, Sanader i Barišić. Po tom prijedlogu Nacrta novog Zakona o carinskoj službi jedino i samo oni ispunjavaju uvjete za šefove u carinskoj službi, gdje je na osnovama korupcijskih odnosa, političke podobnosti i nepotizma stvoren takav sustav vrijednosti, pravilo glasi; TKO JE JAMIO JE JAMIO I ZADRŽAVA SVE ŠTO JE JAMIO I ŠTO JE POMOGAO DRUGIMA DA SE JAMI.

Tko nije bio rukovoditelj, nikad ni neće biti!   Korupcija se nastavlja…kažu u NSCH. Njihovo pismo upućeno na adrese: Predsjednika, Vlade, Sabora i ministarstava RH, objavljujemo u cijelosti.

 

Poštovani,

Zaprimili smo Nacrt prijedloga Zakona o carinskoj službi u dopisu Carinske uprave, Središnjeg ureda kl.: 011-02/12-01/06 i ur. broj: 513-02-1840/2-13-25 od 14. veljače 2013. godine, na koji imamo određene primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna;

U članku 64. predlažemo slijedeće izmjene i dopune, mijenja se i glasi;

(1)  Ravnatelj se bira javnim natječajem na vrijeme od 4 godine

(2)  Ravnateljem se može imenovati osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete:

  1. Najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada carinske službe

Predložena toč. 2 briše se, a toč. 3. Postaje toč 2. i glasi:

  1. Ravnatelja imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra financija

Obrazloženje;

Sukladno pravilima Deklaraciji vijeća za carinsku suradnju o integritetu carinske službe, Arusha deklaracije, koja je prihvaćena i objavljena u NN međunarodnim ugovorima br.: 14/03, predloženi čl. 64. Nacrta prijedloga Zakona o carinskoj službi je protivan bitnim činjenicama temeljnog ustroja, pravila i zadaće carinske službe u okvirima koje propisuje integritet nacionalnih carinskih službi Svjetske carinske organizacije gdje je u R. Hrvatska punopravni član. Kršenje normi i pravila koje propisuju Pravila Svjetske carinske organizacije očituje se direktno u predloženom čl. 64. Stavku 2, toč. 1. i 2. Jer se predlaže imenovanje službenika koji ne ispunjavaju temeljne uvjete radom u carinskoj službi za izbor i imenovanje na mjesto ravnatelja carinske službe, koja kao što vidimo ima svoja pravila o integritetu.

Ravnatelj se može i mora birati iz redova carinskih službenika, koji su stekli odgovarajuće iskustvo u carinskoj službi na poslovima vezanim  za carinsku službu a ne negdje drugdje, s time da ovim našim prijedlogom nije prekršeno pravilo da svatko može postati ravnateljem, ako ispunjava određene uvjete, radeći na poslovima u carinskoj službi samo i isključivo kao ovlašteni carinski službenik, prema uvjetima za raspored na radno mjesto prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva financija – Carinske uprave. Integritet carinske službe se upravo postiže na način i prijedlogom da se isključivo iz redova carinskih službenika bira ravnatelj, putem natječaja. Ravnatelj je ovlašteni carinski službenik, pa sukladno toj definiciji iz Zakona, ne mogu se natjecati osobe za ravnatelja, kao i zamjenika ravnatelja i na mjesto pomoćnika službenici koji nisu stekli statusna prava radeći na poslovima izvan carinske službe. Predloženi Nacrt prijedloga Zakona, je u tom pravnom i stvarnom smislu promašen.

Osim definicije pravila koja potvrđuju uvjete za integritet nacionalnih carinskih službi Svjetske carinske organizacije, osobe koje su radile izvan poslova carinske službe nemaju opće uvjete, a ni posebne uvjete jer nisu mogle polagati državni stručni ispit, posebni dio za carinu i nisu stekli status ovlaštenih carinskih službenika, jer je to tako definirano zakonima i pravilima, tako da ovaj prijedlog pada u vodu, kao uvjete koje nitko ne može unaprijed ispuniti, ako se natječe za mjesto ravnatelja u carinskoj službi, posebno jer nije bio rukovoditelj. Službenike na mjestu rukovoditelja su neispravno birali političari izvan definicije carinske struke i pravila Svjetske carinske organizacije, što ne doprinosi deklariranoj borni protiv korupcije posebno one političke i nepotizma koji je bio opće pravilo za raspored na radna a još više na položajna mjesta u ranijem razdoblju. Hrvatska je prihvatila Pravila Svjetske carinske organizacije kao i deklaraciju za borbu protiv korupcije, što u predloženom nacrtu Zakona nije vidljivo i prepoznatljivo.

Pod točkom 2. posebnih uvjeta, gdje bi netko trebao biti na rukovodećem mjestu  najmanje 10 godina, da bi se mogao kandidirati za radno mjesto ravnatelja vidi se diskriminacija, gdje netko tko nije bio ili nije bio imenovan za rukovoditelja koji su izabrani na temelju neispravnih postupaka, ne temeljima korupcije i nepotizma u ranijem razdoblju, upravo na onim temeljima podobnosti na koje je Sindikat upozoravao godinama, neće niti moći kandidirati se za ravnatelja u carinskoj službi, što je teški oblik diskriminacije službenika i kršenje Ustavnih prava čovjeka i građanina da svi pod jednakim uvjetima imaju pravo birati ili biti birani. Ovdje je unaprijed onemogućeno da svi pod jednakim uvjetima imaju jednaka prava u carinskoj službi.

Sindikat je protiv nezakonitih postupaka ravnatelja CURH i ministra financija, upravo protiv nezakonitih imenovanja rukovodećih službenika, koji nisu ispunjavali uvjete za raspored na položajna mjesta u ranijem razdoblju podnosio prijave upravnoj inspekciji, kao i kaznene prijave, koje su jednostavno zataškane, a gdje su rukovoditelji postajali oni koji nikad nisu niti jednog dana radili na temeljnim poslovima u carinskoj službi. Ovo je tada samo nastavak serijala kojeg smo gledali godinama a gdje su se nepotistički i politički podobnici promovirali i protežirali u carinskoj službi bez ikakvih zakonskih i drugih osnova osim na temeljima podobnosti. Ovakvo predloženo ograničenje potrebnih uvjeta svima, osim „Barišićevim“ i drugim političko –nepotističkim podobnicima i izabranicima predstavlja kršenje ne samo pravila iz Deklaracije Svjetske carinske organizacije već i temeljnih normi iz Ustava R. Hrvatske.

 

U članku 67. predlažemo slijedeće izmjene i dopune, mijenja se i glasi;

(1)  Zamjenika i pomoćnika ravnatelja imenuje i razrješuje ministar financija na prijedlog ravnatelja na razdoblje od 4 godine

(2)  Zamjenik i pomoćnik ravnatelja mogu se razriješiti prije isteka roka na koji su imenovani iz razloga navedenih u članku 65. stavku 1. ovog Zakona

(3)  Zamjenikom ravnatelja Carinske uprave može se imenovati carinski službenik koji ispunjava slijedeće uvjete:

  1. Najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada carinske službe

Predložena toč. 2 briše se

(4)  Pomoćnikom ravnatelja može se imenovati osoba koja uz ispunjavanje općih zakonskih uvjeta, ispunjava i posebne uvjete:

  1. Najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada carinske službe

Predložena toč. 2 briše se

Obrazloženje:

Identično kao i za čl. 64., predloženih izmjenama i dopunama

U članku 103. predlažemo slijedeće izmjene i dopune, mijenja se i glasi;

(2) Za odlučivanje o teškim povredama službene dužnosti carinskih službenika u drugom stupnju ustrojava se Drugostupanjski disciplinski sud sa sjedištem u ministarstvu uprave

U članku 104. predlažemo slijedeće izmjene i dopune, mijenja se i glasi;

(1)  Predsjednik i članovi Prvostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave jesu carinski službenici

(2)  Predsjednik drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave bira se iz redova sudaca Županijskog suda u Zagrebu, a članovi disciplinskog suda jesu zaposlenici ministarstva uprave i carinske uprave

U članku 106. Predlažemo slijedeće izmjene i dopune, mijenja se i glasi;

(1)  Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave sastoji se od Predsjednika i najmanje šest članova visoke stručne spreme, od kojih su predsjednik sudac Županijskog suda, a najmanje tri člana pravnici

(2)  Predsjednika i članove Drugostupanjskog suda Carinske uprave imenuje rješenjem ministar pravosuđa ili ministar uprave, na prijedlog predsjednika Županijskog suda,  ministra financija i ministra uprave na rok od dvije godine

(3)  Drugostupanjski disciplinski sud Carinske uprave zasjeda i odlučuje u Vijeću od tri člana, a određuje ga predsjednik Drugostupanjskog disciplinskog suda za svaki pojedinačni predmet

Obrazloženje izmjena i dopuna čl. 103, čl. 104. i čl. 106.

Neispravno je propisno odrediti da jedna te ista osoba ili čelnik državnog tijela odlučuje o prijedlogu pokretanja disciplinskog postupka protiv carinskog službenika, a ujedno da ta ista osoba ili čelnik u istom državnom tijelu, predlaže, odlučuje i imenuje sastav disciplinskog suda u prvom i drugom stupnju.

Carinski službenici kako se predlaže, članovi disciplinskog suda u prvom i drugom stupnju, potpuno ovise o čelniku tijela koji ih predlaže i to materijalno i karijerno, pa se stoga službeniku protiv kojeg se vodi takav disciplinski postupak ne može osigurati nepristrano i nezavisno suđenje.

Princip koji se predlaže je na razni narodne uzrečice; „kadija te tuži, kadija ti sudi“ što predstavlja kršenje prava službenika na nepristrano i objektivno suđenje, posebno odluke koje se donose u drugom stupnju.

Povrijeđeno je načelo pravednosti, nepristranog i objektivnog suđenja, što se nikako ne može prihvatiti u nacrtu prijedloga Zakona.

 

s poštovanjem,

predsjednik NSCH

Željko Popović

 

tačno.net
Autor/ica 22.2.2013. u 09:32