Zvizdić izmislo 692 reformska dokumenta?

tačno.net
Autor/ica 13.12.2015. u 18:40

Zvizdić izmislo 692 reformska dokumenta?

Prije tri mjeseca, delegacija Monitoring komiteta Vijeća Evrope posjetila je Vijeće ministara BiH.

Tom prilikom, predsjedavajući Vijeća ministara, Denis Zvizdić, još jednom je pohvalio uspjehe svoje vlade u pogledu provođenja reformi i napretka u procesu EU integracija. Zvizdić je, između ostalog, izjavio i da je “Vijeće ministara jednoglasno usvojilo 750 dokumenata koji se odnose na vladavinu prava, put BiH ka Evropskoj uniji i ekonomske reforme”. Istinomjer, međutim, nije uspio pronaći više od – 58.

Iz Kabineta predsjedavajućeg Vijeća ministara nismo dobili nikakav komentar na činjenicu da službena evidencija pokazuje da je premijer Zvizdić u svojoj izjavi proizvoljno uvećao broj usvojenih dokumenata čak 13 puta.

Izjava premijera Zvizdića o stotinama reformskih dokumenata prenesena je u zvaničnom saopštenju objavljenom na stranici Vijeća ministara 7.9.2015. Istinomjer se 22. oktobra obratio Vijeću ministara i zatražio spisak navedenih 750 dokumenata, kao i uvid u iste. Od Službe za informiranje Generalnog sekretarijata Vijeća ministara dobili smo sljedeći odgovor na ovaj upit:

Zaključci usvojeni po svim točkama dnevnog reda koji se odnose na vladavinu prava, put BiH ka Europskoj uniji i ekonomske reforme dostupni su na web stranici Vijeća ministara BiH: vijeceministara.gov.ba ili savjetministara.gov.ba u dijelu “zaključci Vijeća ministara BiH”.

Na web stranici Vijeća ministara, međutim, ne postoji sekcija sa takvim nazivom. Postoji rubrika “Zaključci” u kojoj se nalazi spisak zaključaka usvojenih ove godine (Zaključci Vijeća ministara BiH objavljeni u 2015. godini), a u kojoj su izlistana svega četiri dokumenta.

U odgovoru se dalje navodi:

“Arhivirane dokumente (tačan naziv dokumenata koje želite) možete dobiti na uvid u Pisarnici Generalnog tajništva Vijeća ministara BiH, Trg BiH 1, soba 444/IV, u ponedjeljak 09.11.2015. godine u periodu od 10 do 12 sati.

Ovakav uvid u arhivirane dokumente svakako nismo mogli ostvariti, jer ni premijer Zvizdić nije naveo tačne nazive svih 750 dokumenata o kojima je govorio. Dio našeg upita bio je upravo i spisak navedenih dokumenata, s obzirom da nismo znali o kojim se dokumentima radi u citiranoj izjavi.

Kako nam ni upit Vijeću ministara, niti pregled zaključaka objavljenih u 2015. godini nisu rasvijetlili o kojim je dokumentima govorio premijer Zvizdić, odlučili smo sami provjeriti koliko je dokumenata do 7.9.2015. usvojilo Vijeće ministara i koliko se njih odnosi na vladavinu prava, EU integracije i ekonomske reforme.

Kada se pregledaju spiskovi dokumenata objavljenih na službenoj stranici Vijeća ministara, nalazimo da su, od formiranja Vijeća ministara do 7.9.2015, usvojene 123 odluke, 13 rješenja, 1 informacija, 5 pravilnika, 3 uputstva, 2 zaključka i 4 strategije (pristupljeno 9.12.2015.). Dakle, prema evidenciji Vijeća ministara, u ovom je periodu usvojen ukupno 151 dokument, pri čemu nisu svi vezani za oblasti koje je pominjao premijer Zvizdić.

S obzirom da sama online evidencija Vijeća ministara nije uvijek redovno ažurirana, odlučili smo pregledati sva izdanja Službenog glasnika BiH u kojima su objavljene odluke i drugi akti usvojeni od strane Vijeća ministara i vidjeti kakve ćemo rezultate dobiti.

Vijeće ministara u aktuelnom mandatu formirano je 31.3.2015, dok je izjavu o 750 usvojenih dokumenata premijer Zvizdić dao 7.9.2015. Zaključci sa sjednica Vijeća ministara u ovom periodu objavljeni su u službenim glasnicima od broja 28, objavljenog 6.4.2015, do broja 76. koji je objavljen 28.9.2015. godine.

Od početka aprila do kraja septembra ove godine. u ovih 49 brojeva Službenog glasnika,  objavljen je ukupno 521 dokument. uključujući i sve odluke, rješenja, zakone i ostale dokumente koje su usvajala i mnoga druga tijela osim Vijeća ministara. Vidi se da je u ovom periodu čak i ukupan broj akata svih državnih tijela i institucija objavljenih u Službenom glasniku, znatno manji od 750.

Pregledom pomenutih 49 brojeva Službenog glasnika, utvrdili smo da akti Vijeća ministara čine tek oko 150 od 521 propisa i drugih dokumenata objavljenih u SG BiH u ovom periodu. Među njima se, međutim, nalazi veliki broj dokumenata koji se ni na koji način ne mogu povezati sa EU integracijama, te ekonomskim reformama i pravnom državom. Takve su, recimo, brojne odluke o korištenju tekuće budžetske rezerve, dodjeli bh. državljanstva, odluke o imenovanjima i razrješenjima nosioca funkcija u različitim državnim tijelima i institucijama (osim onih koje se odnose na uspostavljanje novih tijela ili institucija, koje jesu povezane sa evrointegracijskim procesima) i sl. Pored ovakvih, prisutne su i odluke koje se odnose na redovne aktivnosti Vijeća ministara, koje se ne mogu smatrati “reformskim”; kao i odluke koje se ne odnose na oblasti o kojima je govorio premijer Zvizdić.

Kada se sve ovakve odluke, zaključci i drugi akti izuzmu iz ukupnog broja usvojenih dokumenata, broj koji ostaje desetostruko je manji od cifre koju je naveo Denis Zvizdić. Zajedno sa četiri prijedloga zakona koje je Vijeće ministara uputilo u PS BiH, a koji imaju veze sa usklađivanjem domaćeg zakonodavstva sa acquis-em, Vijeće ministara je do 7.9.2015. usvojilo i u Službenom glasniku objavilo svega 58 dokumenta za koje se može reći da su iole povezani sa vladavinom prava, ekonomijom i EU integracijama. Situacija se ne popravlja previše ni kada se ovom spisku dodaju dokumenti koji odgovaraju Zvizdićevom opisu, a koji su usvojeni od strane državnih ministarstava, kojih je ukupno osam.

Tako ostaje posve nejasno kako je premijer Zvizdić došao do broja od 750 dokumenata usvojenih od strane Vijeća ministara u navedenim oblastima, kada je njihov broj 13 puta manji. Jedina cifra koja se iole približava ovoj, jeste ukupan broj propisa i drugih akata usvojenih od početka godine do 7.9.2015. i objavljenih u Službenom glasniku (742). No, niti su svi ovi akti usvojeni od strane Vijeća ministara, niti su svi usvojeni u aktuelnom mandatu, a još manje su svi povezani sa reformskim procesima.

Prije objavljivanja ovog teksta, poslali smo ga kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara, uz spisak svih 58 dokumenata koje smo uspjeli pronaći, a koji odgovaraju Zvizdićevom opisu. Do danas nismo dobili nikakav komentar.

Ovu izjavu, stoga, Istinomjer ocjenjuje kao neistinitu.

(istinomjer.ba)

tačno.net
Autor/ica 13.12.2015. u 18:40