Praznik pobjede

tačno.net
Autor/ica 9.5.2022. u 07:43

Praznik pobjede

Josip Broz Tito, maj 1945. – © Janez Kurent, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Četrdeset devet mjeseci natčovječanskih na­pora i prolijevanja krvi naših naroda urodilo je plodom, urodilo je punom pobjedom naših naroda u zajednici s Ujedinjenim nacijama, u prvom redu sa Sovjetskim Savezom, Britanijom i Amerikom. Nekada strašna i naoko nepobjediva sila, danas je skršena.

Josip Broz Tito: Govor na beogradskom radiju, 9. maja 1945. godine

Narodi Jugoslavije!

Vojnici, podoficiri i oficiri! Radnici, seljaci i gra­đani! Danas, 9. maja, tačno 49 mjeseci i tri dana od fašističkog napada na Jugoslaviju, najveća ag­resivna sila u Evropi, Njemačka, kapitulirala je. Osmog maja, u 23 časa i 01, njemačka vrhovna komanda potpisala je u Berlinu akt o kapitulaciji.

Četrdeset devet mjeseci natčovječanskih na­pora i prolijevanja krvi naših naroda urodilo je plodom, urodilo je punom pobjedom naših naroda u zajednici s Ujedinjenim nacijama, u prvom redu sa Sovjetskim Savezom, Britanijom i Amerikom. Nekada strašna i naoko nepobjediva sila, danas je skršena. Pobjedila je pravedna stvar Ujedinjenih naroda nad onim razorenim silama koje su htjele nametnuti čovječanstvu takozvani novi poredak, poredak ropstva i patnji. Ovaj najstrašniji rat u historiji čovječanstva koštao je Evropu desetine miliona ljudskih žrtava. Pomahnitali njemački fa­šizam, talijanski fašizam i njihove krvave sluge, koje su se našle u svim evropskim zemljama istrebljivali su u pozadini mirno stanovništvo, istrebljivali su sve one koji se nisu mirili sa sudbinom Hitlerovog »novog poretka« u Evropi. Stotine logora tipa Majdaneka i Jasenovc, logora grozote i smrti, ostaće na vječna vremena kao jezovita opomena svim narodima da nikada više ne dopuste ponavljanje ovakve tragedije, da učine sve da se uzročnik te tragedije, fašizam, u korjenu uništi.

Vojnici, podoficiri i oficiri Jugoslovenske ar­mije, partizani i partizanke!

Vaš heroizam i požrtvovanje od početka rata 1941. godine pa do danas, pod najstrašnijim uslovima, a u borbi s neuporedivo nadmoćnijim sila­ma neprijatelja, bio je primjer za sve porobljene narode u Evropi. Nadahnuti riješenošću da bra­nite do poslednje kapi krvi svoju porobljenu do­movinu, nadahnuti dubokom vjerom u pobjedu svoje pravedne stvari, vi ste od 1941. godine za­davali nemilosrdne i žestoke udarce zajedničkom neprijatelju Ujedinjenih naroda. Vi ste časno iz­vršavali svoj dug prema svojoj domovini. Vaša besmrtna djela vječito će živjeti u srcima naših naroda i njihovih budućih pokoljenja. Poprišta slavnih bitaka na Sutjesci, Zelengori, Kozari, Ne­retvi itd., ostaće vječito spomenici heroizma vašeg i vaših palih drugova. Oni će nadahnjivati buduća pokoljenja naših naroda i učiti ih kako se voli otadžbina i kako se umire za nju. Oni će biti spomenici našeg narodnog ponosa u borbi za slo­bodu i nezavisnost.

Nova Jugoslovenska armija, armija iskovana u jeku najžešćih borbi, armija koju sačinjavate vi –  istinska narodna armija koja je izvojevala tako sjajne pobjede mora ostati i ostaće nepoko­lebljivi branilac tekovina naše natčovječanske borbe. Narodi Jugoslavije, naša oslobođena braća u Istri, Slovenačkom Primorju i Koruškoj upiru u vas svoje oči s dubokom vjerom da ćete vi znati očuvati njihovu izvojevanu slobodu.

Narodi Jugoslavije!

Srbi, Hrvati, Slovenci, Makedonci, Crnogor­ci, Muslimani!

Osvanuo je dugo željeni dan koji ste vi s tako velikom čežnjom očekivali. Došao je praznik i na naše ulice. Konačno je pobjeđena najveća fašistič­ka sila u Evropi, Njemačka, koja je zadala mnogo jada i nanijela mnogo žrtava našim narodima. Pobjeđena je ona sila koja vas je htjela porobiti. Vas su njemački i talijanski fašisti zavađali da biste se međusobno istrebljivali. Ali vaši najbolji sinovi i kćeri, nadahnuti ljubavlju prema svojoj domovini i prema vama, njenim narodima, spri­ječili su ovaj pakleni plan neprijatelja. Umjesto međusobnih razdora i neprijateljstava, vi ste da­nas ujedinjeni u jednu novu i srećniju Jugosla­viju. Umjesto stare, od korupcije i bespravlja trule Jugoslavije, mi danas imamo Demokratsku Federativnu Jugoslaviju ravnopravnih naroda. To je rezultat pobjeda naše slavne Jugoslovenske ar­mije, to je rezultat vaše upornosti, vašeg pošto­vanja i vjere u svoju pravednu stvar.

Sinuo je veliki dan mira i slobode. Dolaze novi dani mirne izgradnje naše razorene zemlje. Sada treba da izvojujemo novu veliku pobjedu, da izgradimo našu razorenu zemlju i učvrstimo našu istinski narodnu vlast. Da učvrstimo još više naše bratstvo i jedinstvo, tako da ga više nikada nikakva sila neće moći razrušiti. I za tu pobjedu će biti potrebni ogromni napori svih narodnih snaga. I u tom cilju treba uložiti sav svoj elan i požrtvovanost, kao što su ga ulagali vaši si­novi, braća i sestre na bojnom polju. Samo mak­simalnim zalaganjem skratiće se rok obnove naše zemlje.

Na dan ove velike pobjede Ujedinjenih naro­da nad zajedničkim neprijateljem misli svih na­roda Jugoslavije upućene su sa zahvalnošću slav­noj i nepobjedivoj Crvenoj armiji. Upućene su sa zahvalnošću herojskim narodima Sovjetskog Saveza, koji su u ovoj natčovječanskoj borbi dali najveće žrtve. Upućene su našim velikim savez­nicima Engleskoj i Americi, i njihovim armijama, a koji su za pobjedu pravedne stvari Ujedinjenih nacija dali velike žrtve. Naše misli upućene su svim onim narodima koji su za pobjedu pravedne stvari Ujedinjenih nacija dali velike žrtve. Naše misli upućene su svim onim narodima koji su se borili i patili u fašističkom ropstvu. Na ovaj ve­liki dan pobjede upućene su misli naših naroda braći po oružju i krvi na Balkanu, koji su takođe izdržali velike patnje od istog neprijatelja i dali svoj dio u ovoj veličanstvenoj pobjedi.

Deveti maj 1945. godine jeste dan zajedničke pobjede, jeste zajednički praznik svih Ujedinjenih naroda. Želimo da ovaj veliki dan bude dan na­dahnuća i težnji svih Ujedinjenih naroda ka traj­nom miru i međusobnom razumijevanju. Uvjeren sam da tumačim želje svih naših naroda kada ka­žem da bi se narodi Jugoslavije osjetili srećni ako i poslije ove velike pobjede na bojnom polju bude među Ujedinjenim nacijama vladala ista jednodušnost i razumijevanje u miru, kao što su vladali i u ratu.

Upućujem svoj poziv svima zavedenim koji su s oružjem u ruci služili okupatoru, bez obzira da li se nalaze u četnicima, ustašama, domobra­nima i tako dalje — da odmah polože svoje oru­žje i predaju se najbližim vlastima. U isto vrijeme izjavljujem da naši narodi, graditelji nove, srećnije Jugoslavije, neće dozvoliti nikome da ih ome­ta u njihovim naporima na izgradnji. Sa svima onima koji bi to produžili, naš narod i naša vojska nemilosrdno će postupiti.

Naređujem svim vojnim jedinicama, ma gdje se one nalazile, da smjesta razoružavaju sve oru­žane formacije koje su dosad bile u službi okupa­tora ili koje bi se pokušale formirati mimo Jugoslovenske armije. Naređujem da se sav ratni materijal: lako i teško naoružanje, magacini s rat­nom spremom i hranom, vojni i drugi objekti od­mah predaju jedinicama Jugoslovenske armije.

——————————–

Dan pobjede bio je državni praznik u SFRJ, slavio se svake godine 9. maja kao Dan pobjede savezničkih snaga nad fašizmom u II. sv. ratu i kao Dan pobjede jugoslavenskih naroda nad fašističkim zavojevačima. Danas se slavi i kao Dan Evrope. U jugoslovenskoj narodnooslobodilačkoj borbi živote je izgubilo 1 700 000 ljudi.

Iz knjige Tekovine revolucije, Jugoslovesnka revija, Beograd, 1977.

tačno.net
Autor/ica 9.5.2022. u 07:43